Nej

Sezon livè sa a lè nou deklare gen yon tanpèt kap vini, se pou tout moun mete machin yo nan bò lari a ki gen ka yak chif enpè ( a mwens ke gen yon sin nan lari a ki di yon lòt bagay.tankou si se yon ri sans inik  kote ou sipoze pake nan bò pè lari a pandan tout ane a). Si w bezwen enfòmasyon sou tanpèt nèj an kreyòl pa telefòn, text, oubyen e-mail tanpri enrejistre nan www.somervillema.gov/alerts