Nej

Nou prevwa gen anpil nèj ki pral tonbe. Aprann regilasyon pou w rete a  sekirite epi evite kontravansyon.

  • Ane sa se yon and pou pake bò lari a ki gen chif pè, a mwens ke gen siy nan lari a ki bay yon lòt enstriksyon.
  • Tanpri sonje mèt kay yo gen 6 èd  tan pou yo netwaye nèj devan lakay yo.
  • Li bon pou verifye tout regilasyon vil la sou nèj avan yon ijans komanse.kote pou w mete machinn ou ak kote pou w ede moun pele nèj.

Si w gen kesyon, kontakte 311 at 617-666-3311.  Si w bezwen enfòmasyon sou tanpèt nèj an kreyòl pa telefòn, text, oubyen e-mail tanpri enrejistre nan www.somervillema.gov/alerts