Nej

Sezon ivѐ sa, lѐ yo anonse yon tanpѐt ap vini, se pou tout moun pake machin nan bò lari ki gen chif pѐ  (a mwens si gen siy ki di lekontrѐ, tankou ri sans inik yo ki kite machin pake nan bò ki gen chif enpѐ yo). Komanse ane sa, pap gen pakin nan pakin lekòl yo ankò lѐ gen gwo nѐj, men ap gen lòt plas kap disponib pou pake. Enkri nan somervillema.gov/alerts pou ka resevwa alѐt paò, tѐks, email. Ou ka aprann plis nan somervillema.gov/snow.