Nej

Fin ijans nej la 

Bonswa tout moun, se Jhenny ak
 yon mesaj enpotan sou ijans nej ki te deklare ye a. ijans nej la fini a 1pm.Tout machinn ki nan pakin minisipal ap gen desed tan pou yo soti. Machinn ki pa soti avan 3 e ap resevwa kontravansyon oswa yap remoke.
yon fwa ke nou anonse fen ijans
 nej la, pemi pakin ou a sipoze vizib nan 24 ed tan.
Nou ta renmen raple tout met propriete
 netwaye passaj pyeton ki bo lakay yo a .Tanpri ede vwazen w ki bezwen ed.
Nou pap bale wout yo semen sa a
 . na p rekomanse lendi pwochen.
pou plis enfomasyon rele 311 oubyen
 617-666-3311


Sezon livè sa a lè nou deklare gen yon tanpèt kap vini, se pou tout moun mete machin yo nan bò lari a ki gen ka yak chif enpè ( a mwens ke gen yon sin nan lari a ki di yon lòt bagay.tankou si se yon ri sans inik  kote ou sipoze pake nan bò pè lari a pandan tout ane a). Si w bezwen enfòmasyon sou tanpèt nèj an kreyòl pa telefòn, text, oubyen e-mail tanpri enrejistre nan www.somervillema.gov/alerts