Nej

Daprè sa metewològ prevwa  Na p gfen yon ijans k ap komanse a 3 e an apre miditout moun  ap gen 4 èd tan pou yo mete machinn yo nan bò lari a ki gen chif ak nimewo pe ( tankou 2,4,6,8), a mwens ke en yon sin ki di piga pake la. Li enpotan pou nou note parking lekol yo pa disponib anko pou ijans nej. Barye lekol yo ap femn 4 ed tan apre nou deklare ijans nej la.

 Depi w mete machinn ou nan parking lekol yo, n ap remoke l, w ap jwenn kontavansyon oubyen tou de. Met pwopriyete yo gen sis ed tan pou yo netwaye twotwa yo .Nou atan ap gen freeze tanpri netwaye pou evite glas ate a . Pap gen aktivite skole, oubyen rekreyasyon apre 7pm. Tout bagay ap femen Dimanchenko, sezon sa a nou mande tout machin pou yo pake nan bo lari a ki gen kay ak chif pe. Pou plis enfomasyon vizite sit web vil la: www.somervillema.gov/snow. tanpri kontakte 311. Mesi pou konpreyansyn w sezon live sa a


Sezon ivѐ sa, lѐ yo anonse yon tanpѐt ap vini, se pou tout moun pake machin nan bò lari ki gen chif pѐ  (a mwens si gen siy ki di lekontrѐ, tankou ri sans inik yo ki kite machin pake nan bò ki gen chif enpѐ yo). Komanse ane sa, pap gen pakin nan pakin lekòl yo ankò lѐ gen gwo nѐj, men ap gen lòt plas kap disponib pou pake. Enkri nan somervillema.gov/alerts pou ka resevwa alѐt paò, tѐks, email. Ou ka aprann plis nan somervillema.gov/snow.