COVID-19 - Vaksen

 • Dènye Enfòmasyon

 • Kesyon Komen

 • Videyo

A Leta a te anonse ke tout edikatè,matènèl pou rive 12ème ane,  jadinyè danfan, ak anplwaye nan lekòl K-12 yo pral kalifye pou pran randevou vaksen COVID-19 apati jedi 11 mas. Pou pran yon randevou nan yon sit Leta, vizite mass.gov/vaccine oswa rele 211. Kenbe nan tèt ou ke ou ka pran yon ti tan sou liy la anvan yo reponn ou, kidonk tanpri pran yon ti pasyans. Tanpri sonje ke, nan moman sa a, minisipalite yo pate resevwa vaksen, e yo pa ka bay randevou lokal .

Vil Somerville disponib tou pou ede moun ki gen pwoblèm pou jwenn aksè a vaksen yo,  tankou bezwen transpò oswa asistans pou entèpretè. Si ou elijib kounye a pou resevwa yon vaksen epi ou bezwen èd pou ou ka pran vaksen an, tanpri rele 311.  
 
Pou plis enfòmasyon sou vaksen an, ak repons a kesyon ke w ka genyen tanpri vizite www.somervillema.gov/vaksen. Pou w aprann kilè w kapab pran vaksen an tanpri vizite www.mass.gov/covidvaccine. 

Kijan Vaksen an Aji

Kouman vaksen aji nan kò w?

Vaksen COVID-19 la aprann kò a kòman pou li rekonèt viris ki lakòz COVID-19 la epi prepare w pou konbat li si ou ekspoze. Tou de vaksen COVID-19 ki otorize pa FDA yo se vaksen Pfizer-BioNTech ak vaksen Moderna. Tou de vaksen sa yo itilize fil materyèl jenetik (ki rele messenger ribonucleic acid or mRNA) pou bay kò ou enstriksyon pou fè pwoteyin. Pwoteyin sa yo inofansif, yo imite kèk bagay nan koronaviris la. Sa a prepare sistèm iminitè ou  pou rekonèt koronavirus aktyèl la e pwodwi antikò pou pwoteje w kont maladi. Aprann plis sou fonksyonman vaksen an sou :  how COVID-19 mRNA vaccines work. ​

Konbyen tan li pran pou vaksen an kòmanse travay?

Li pral pran tan pou kò w goumen kont koronavirus la apre ou fin pran vaksen an. Vaksen an ka pa kòmanse pwoteje ou jiskaske 1-2 semèn apre ou fin resevwa dezyèm dòz la. Li enpòtan pou kontinye swiv direktiv sante piblik tankou distans sosyal ak mete yon mask, menm apre ou fin pran vaksen an. Paske vaksen aktyèl yo poko 100% efikas (esè klinik yo jwenn 94% -95% efikas), li pral enpòtan pou tout moun ki gen ladan moun ki pran vaksen yo rete vijilan jiskaske otorite sante piblik yo konseye pibliye lot enfomasyon.

Ki benefis ki genyen lè ou pran vaksen an?

Vaksen yo se yon zouti enpòtan pou ede bloke pandemi an. Lòt mezi sekirite - tankou distans sosyal ak mete mask - yo nesesè pou ralanti transmisyon an, men vaksen yo se sèl fason ki san danje pou kreye iminite kont koronaviris la. Bati iminite ap anpeche maladi ak lanmò ki koze pa COVID-19 la, epi yo pral evantyèlman pèmèt pou chak nan nou viv yon lavi ki pi an sekirite ak mwens restriksyon.

Kouman nou ka konsidere vaksen yo efikas?

Tou de vaksen ki disponib kounye a pou COVID-19 yo trè efikas nan anpeche moun ki resevwa vaksen an mouri. Nan eseyaj vaksen yo, yo te montre vaksen Pfizer-BioNTech efikas a 95% pou prevni maladi, e vaksen Moderna te montre li efikas a 94%. Daprè CDC, ekspè yo kwè ke pran yon vaksen COVID-19 ka ede anpeche w malad grav menm si ou malad ak COVID-19.

Sekirite Vaksen

Èske vaksen an san danje?

Anvan ke nenpòt vaksen disponib, li sibi anpil etap ak tès. FDA apwouve pou itilize vaksen Pfizer-BioNTech ak vaksen Moderna apre li fin revize done ki soti nan eseyaj klinik ak 44,000 e 30,000 patisipan, respektivman. Nan revizyon done li yo, FDA te jwenn ke efè segondè potansyèl vaksen yo pa twò grav, e konkli ke vaksen yo gen yon pwofil sekirite favorab.

Ki efè segondè ki pi souvan rapòte sou vaksen an?

Efè segondè yo pi souvan rapòte yo  tipikman dire plizyè jou epi yo gen tandans pa twò grav. Gen ladan yo doulè nan kote ou pran piki a, fatig, maltèt, doulè nan zo, frison, doulè nan jwenti, ak lafyèv. Apre de mwa swivi sou moun ki tap eseyiaj vaksen yo, FDA konkli ke pa gen okenn efè negatif alontèm ki ta fè vaksen yo  pa ofri sekirite pou popilasyon an jeneral. Reyaksyon alèjik grav (anaphylaxis) nan vaksen aktyèl yo te rapòte, men yo pa anpil.

Ki Lè, Ki Kote, ak Kijan pou w pran Vaksen an

Kilè mwen ka pran vaksen an?

Rezidan Massachusetts yo ap gen aksè a vaksen an pa etap. Premye dòz vaksen (Faz 1) pral ale jwen moun ki gen pi gwo risk pou COVID-19 ki gen ladan li travayè swen sante yo, rezidan yo ak anplwaye nan anviwònman swen pou moun ki nan kay pou retrete yo, ak premye sekouris. Piblik la an jeneral (moun ki pa tonbe nan youn nan kategori ki pi wo risk yo) ka espere jwen vaksen nan mitan 2021. Orè sa a ka sijè a chanjeman. Tanpri enskri pou resevwa alèt Vil la nan www.somervillema.gov/alerts pou jwenn dènye enfòmasyon sou kile vaksen an ap disponib lokalman.

Vaksen an ap disponib nan faz sa yo:

 • Faz 1 (Desanm 2020 - Fevriye 2021): Vaksen apwouve yo kòmanse bay nan gwoup priyoritè yo (klase nan lòd priyoritè):
  • Travayè swen sante nan klinik ak sa ki pa nan klinik kap bay swen dirèk a moun ki gen COVID
  • Etablisman swen alontèm, kay pou retrete yo ak moun kap ede moun andedan kay yo
  • Lapolis, ponpye ak ijans medikal
  • Kay femen kap ede moun (li gen ladan kay koreksyonèl yo ak abri yo)
  • Travayè swen sante lakay yo
  • Travayè swen sante kap bay swen a moun ki pa gen COVID
 • Faz 2 (Fevriye - Mas 2021; ranje pa lòd priyoritè):
  • Moun ki gen 75 lane ak plis
  • Moun ki gen 65 lane ak plis, moun ki gen 2+ komorbidite (sèlman kondisyon ki detekte kòm si yo ta prezante yon gro risk pou maladi grav)
   • Lòt travayè, ki gen ladan:
  • Edikasyon timoun pitit yo, K-12, transpò piblik, makèt, sèvis piblik, manje ak agrikilti, travayè restoran ak kafe;
  • Anplwaye ki nan sektè manje, bwason, agrikilti, byen pou konsomasyon, komes an detay, ak sèvis manje;
  • Moun kap koupe epi mete vyann nan sachet;
  • Ofisye sanitè, travaye piblik ak travayè sante piblik;
  • Travayè devlopman vaksen yo;
  • Travayè kap ede nan distribisyon manje ak volontè;
  • Moun kap travay nan domèn transpò yo: Uber / Lyft / sèvis woulib pataje / chofè livrezon famasi, travayè nan endistri transpò terès (tankou transpò pou moun ki gen andikap, livrezon manje, transpò medikal ki pa ijan), travayè Massport ki pa lapolis;
  • Travayè nan konvenyans stò yo (anba travayè ti makèt);
  • Anplwaye nan sèvis dlo ak dlo ize nan sèvis piblik yo
  • Travayè sistèm tribinal la (jij, komisè, avoka defans, grefye), lòt ki pa ofisye tribinal yo, men ke yo konsidere kòm premye entèvenan.
  • Travayè ki nan chèn ekipman Medikal yo
  • Direktè fineray ak travayè fineray
  • Travayè nan Pò ak tèminal expedisyon
  • Moun ki gen yon sèl kondisyon ko-morbid
 • Faz 3 (Kòmanse nan mwa avril 2021): Vaksen an espere disponib pou piblik la an jeneral.

Ou ka aprann plis sou delè distribisyon vaksen an sou sit entènèt Depatman Sante Massachusetts la Massachusetts Department of Health’s website.

Ki kote mwen ka ale pou mwen pran vaksen an yon fwa li disponib?

Yon fwa vaksen COVID-19 la disponib an kantite pou piblik la, ou ka chèche yon klinik vaksen piblik sou sit entènèt entèaktif CDC a: vaccinefinder.org. Yon fwa vaksen an disponib lokalman, ou ka tcheke tou ak founisè swen prensipal ou, famasi lokal la, oswa depatman sante lokal yo. Enfòmasyon yo ap disponib tou nan vil Somerville ak Depatman Sante nan Massachusetts. Tanpri enskri pou alèt Vil la www.somervillema.gov/alerts pou jwenn dènye enfòmasyon sou disponiblite vaksen nan nan nivo lokal.

Kilè mwen ka pran vaksen an?

Kilè mwen ka pran vaksen an? Rezidan Massachusetts yo ap jwenn aksè a vaksen an pa etap. Kounye a, gwoup sa yo kalifye pou resevwa vaksen an:

Depatman Sante Massachusetts ap anonse lè lòt faz ak lòt kategori moun kalifye pou resevwa vaksen an. Jan DPH Massachusetts etabli kalandriye estimatif la disponib isit la. Ou ka tcheke kalifikasyon ou tou nan mass.gov/vaccine. Pa bliye ke orè sa a ka chanje.

Pou rete enfòme, tanpri enskri pou alèt vaksen Vil la nan somervillema.gov/vaksen, epi chwazi "ENREJISTRE POU W RESEVWA ENFOMASYON SOU VAKSEN AK AKTYALITE VIL LA", oswa rele 311.

Ki kote mwen ka ale pou mwen pran vaksen an yon fwa li disponib?

Yon fwa ou kalifye pou pran vaksen an dapre kalandriye leta a /state’s timeline, ou ka tcheke kote sit vaksinasyon leta yo epi enskri pou yon randevou nan vaxfinder.mass.gov oswa rele 211. Ou ka tcheke avèk founisè swen prensipal ou tou pou wè si yo kapab ofri vaksen an bay pasyan ki elijib kounye a.

Nan vil Somerville nou la pou nou ede moun ki gen difikilte aksede tout kalte s`evis . Tankou moun ki a pa gen aksè a transpòtasyon oswa moun ki pa pale anglè. Tanpri rele 311 pou nou kapab asiste w .. 

Pou resevwa mizajou regilye sou ki kote ou dwe pran vaksen an, enskri pou alèt vaksen Vil la nan somervillema.gov/vaksen, oswa rele 311 (617-666-3311).

Èske vaksen an gratis?

Gouvènman federal la bay vaksen an gratis pou tout moun. Konpayi asirans yo pran angajman tou pou yo pa chaje okenn frè, okenn kotizasyon ki gen rapò ak administrasyon vaksen COVID-19 la, ak tout sit founisè swen sante ki resevwa vaksen COVID-19 la dwe dakò pou yo pa chaje pasyan yo okenn frè oswa refize bay moun sèvis vaksinasyon.

Kisa Pouw Atann Lèw Pran Vaksen An

Kisa mwen ka espere pandan premye ak dezyèm randevou vaksinasyon mwen an?

Vaksen an administre an de dòz. Ou pral bezwen vini nan de randevou vaksinasyon.

Pandan randevou a, ou pral resevwa yon kat vaksen oswa yon papye enprime ki di ou ki vaksen COVID-19 ou te resevwa, dat ou te resevwa li, ak ki kote ou te resevwa li. Ou pral resevwa tou yon papye oswa vèsyon elektwonik nan yon fèy enfòmasyon ki ap ba ou plis enfòmasyon sou vaksen COVID-19 espesifik ke yo ofri ou a. Chak vaksen COVID-19 ki otorize gen pwòp fèy enfòmasyon pa li ki gen enfòmasyon pou ede ou konprann risk ak benefis pou resevwa vaksen espesifik sa a. Apre ou fin pran vaksen an, ou pral rete sou plas pou yo ka kontwole ou pandan 15 minit.

Aprè ou fin resevwa premye dòz vaksen ou, ou pral bezwen retounen nan 3-4 semèn pita pou yon dezyèm dòz. Ou dwe pran dezyèm dòz vaksen an menm si ou gen efè segondè apre premye a, sof si yon founisè vaksinasyon oswa doktè ou di ou pa pran yon dezyèm dòz la.

Ou ka vle enskri pou V-Safe, ki se yon aplikasyon pou smartphone ke CDC ofri. V-Safe ofri yon kontwòl sante pèsonalize, ki pèmèt ou rapòte nenpòt efè segondè, epi raple ou pou swiv dezyèm dòz ou an.  Ou ka aprann plis nan www.cdc.gov/vsafe.

Èske mwen pral iminitè kont COVID-19 apre mwen fin pran vaksen an?

Done ki soti nan esè klinik yo te montre ke vaksen Pfizer-BioNTech ak Moderna yo efikas yonn apre lòt a 95% ak 94%, nan prevansyon maladi ki genyen rapò ak koronavirus la. Yo pa konnen konbyen tan pwoteksyon ki soti nan vaksen an pral dire. Yo pa konnen nonplis si li posib pou moun ki pran vaksen yo ka enfekte oswa kontamine moun ki bò kote li ak viris la, menm si yo menm yo pa malad.

Èske mwen toujou bezwen pran prekosyon (tankou mete yon mask, distans sosyal) apre mwen fin pran vaksen an?

Wi. Pandan ke ekspè yo ap aprann plis sou pwoteksyon ke vaksen COVID-19 bay nan kondisyon lavi reyèl, li pral enpòtan pou tout moun kontinye sèvi ak tout zouti ki disponib pou nou ede estope pandemi sa a, tankou kouvri bouch ou ak nen ou ak yon mask, lave men souvan, epi rete omwen 6 pye lwen lòt moun. Ansanm, vaksinasyon COVID-19 ak lè ou swiv rekòmandasyon CDC yo sou kòman pou pwoteje tèt ou ak lòt moun, ap ofri pi bon pwoteksyon pou anpeche ou trape ak gaye COVID-19 la. Ekspè yo bezwen konprann plis sou pwoteksyon vaksen COVID-19 yo bay, anvan yo deside chanje rekòmandasyon sou etap tout moun ta dwe pran pou ralanti pwopagasyon viris ki lakòz COVID-19 la. Lòt faktè, ki gen ladan konbyen moun ki pran vaksen an ak ki jan viris la gaye nan kominote yo, pral afekte desizyon sa a tou. (sous: Frequently Asked Questions about COVID-19 Vaccination | CDC apati 12/21/20.

Enfòmasyon sou Vaksen Kowonaviris la. Dezyèm Pati.
Doktè Jean Baptiste ap pale nou de systèm defans kò a ak konpozisyon vaken an, ak kjan vakensen an travay pou konbat kowonaviris la.

Enfomasyon Sou Kowonaviris La 
Dr. Malou Jean Baptiste ap pale nou de kowonaviris la, kisa li ye, kijan yo fe vaksen an, ak anpil lot detay sou pandemi a.

Podcast: Èske mwen ta dwe pran vaksen Covid-19 la? Èske vaksen an san danje? 

COTI Show a òganize pa Clarence Ismey. Nan konvèzasyon sa a sou vaksen kowonaviris la, Clarence pale avèk envite Sonny Ribourg (Asistan doktè nan Cambridge Health Alliance) ak Jhenny St. Surin (lyezon kreyòl ayisyen nan Biwo zafè imigran nan vil Somerville). Koute konvèsasyon an sou vaksen COVID-19 la ak sa k ap fèt pou pwoteje kominote lokal la. Epizòd sa a te fèt an kolaborasyon avèk Biwo Afè Imigran Vil Somerville. 

Te Bon, men pran vaksen an pou sove lavi w
Sonnly Ribourg, PA-C, eksplike poukisa yo kontinye bwè ti ak pran remèd fèy, men tou, pran vaksen an pwoteje tèt ou kont COVID-19.

Bwè te, men vaksen an ka sove lavi ou
Sipèvizè CHA Miltikiltirèl Afè Jean Adam pataje enfòmasyon sou kontinye bwè ti ak pran remèd fèy, men yo pa pral pwoteje ou kont COVID. Pran vaksen pou ou, fanmi ou ak kominote ou.

Kouman yo te afekte pa vaksen an e poukisa pran vaksen an?
CHA doktè asistan Sonnly Ribourg, PA-C chita pale sou eksperyans li ak COVID ak poukisa li te chwazi pran vaksen an.

COVID-19 Kesyon ak repons - Kisa ou rekòmande pou pasyan ou yo?|
Asistan doktè CHA Sonnly Riboug, PA-C pataje sa li di pasyan li yo sou vaksen COVID-19 la.

Kijan fanmi ou te afekte pa COVID? Poukisa pran vaksen an?
CHA sipèvizè zafè miltikiltirèl Jean Adam pataje istwa li.

Mit sou vaksen COVID yo
Jean Adam sipèvizè CHA Multicultural Afè pataje enfòmasyon sou mit vaksen COVID nan kominote ayisyen an.

Zanmi m yo, ran vaksen an, silvouplè!
“Zanmi m yo, pran vaksen an, silvouplè. Mwen deja pran 2 doz yo doktè pa m konseye m, anyen pa t rive m apre sa." Eddy Toussaint, CHA Haitian Creole Medical Interpreter.

Yo te teste vaksen COVID-19 sa yo sou plis pas 70,000 ameriken
Nadiege Mamousette, CHA Haitian Creole Medical Interpreter

COVID 19 Mit Vaksen An
Nagela Bonnet, CHA Multicultural Affairs and Patient Services Supervisor

Pa gen okenn viris vivan nan vaksen an
KONT: Lè ou pran vaksen an sa vle di yo ba ou yon piki ki gen COVID-19 ladan.

REYALITE: Pa gen okenn viris vivan nan vaksen an. Ou pa ka pran COVID nan vaksen an. Vaksen yo konte sou prèske 20 ane nan rechèch ak enkli plis pase 70,000 moun nan esè klinik yo.